ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за клиенти


Една от основните грижи на „Еврофутбол“ ООД е сигурността на лични данни на физическите лица – наши клиенти и партньори, като сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.

Тази Политика цели да разясни защо събираме и как се отнасяме към с предоставената ни от Вас информация и лични данни.

Тази политика се отнася до събираните от клиентите на „Еврофутбол“ ООД, ЕИК 831036657, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Джеймс Баучер № 12 /наричано навсякъде по-долу за краткост „Дружеството“ или „Ние“/ в качеството му на Администратор на лични данни.

Моля, преди да станете наш клиент и/или да използвате нашия сайт, прочетете внимателно настоящото изложение, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните данни и как ще използваме „бисквитки”. Ще обработваме личната информация, предоставена ни от Вас (независимо дали чрез нашия сайт, нашата наземна мрежа от пунктове за залози, Вашата кандидатура за клиент, наш партньор или друг начин) по начина, който е описан в тази Политика.

Принципи, при обработка на Вашите данни


Ние спазваме следните принципи при обработване на Вашите лични данни:
1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – това означава, че ние обработваме Вашите данни само когато за това е налице правно основание, добросъвестно и по прозрачен спрямо Вас начин.
2. Принцип на ограничение на целите - това означава, че ние събираме Вашите данни само за конкретни, изрично указани по-долу в настоящата Политика и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
3. Принцип на свеждане на данните до минимум- това означава, че ние събираме само такъв обем от данни, който е сведен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.
4. Принцип на точност – ние предприемаме всички разумни и достъпни ни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
5. Принцип на ограничение на съхранението – ние съхраняваме данните за период, не по-дълъг от нормативно определения от приложимото законодателство на Република България или за срок, необходим за целите, за които се обработват данните.
6. Принцип на лоялност и поверителност – ние осигуряваме подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме съответните и достъпни за нас подходящи технически или организационни мерки като се отчита наличната технология.

Цели на обработка и мерки за защита


За Ваше улеснение, по-долу Ви предоставяме разбираемо защо обработваме Вашите лични данни:
1. регистрираме и обработваме Вашите залози и/или печалби, включително при извършване на плащания с карти и/или онлайн;
2. За сключване и изпълнение на договорни правоотношения;
3. събираме лични данни и ги обработваме, за да отговорим на законовите и регулаторните изисквания и по-специално изискванията на Закона за хазарта на Република България, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и действащото в Република България данъчно и осигурително законодателство;
4. създаваме лични профили по Ваша заявка;
5. провеждаме проучвания на клиентите, анкети и анализи за статистически цели, подобряване на нашите услуги и повишаване на Вашата удовлетвореност, когато ползвате услугите ни;
6. да Ви предоставяме информация относно промоционални оферти и нашите продукти и услуги, ако сте дали изричното си съгласие за това или е налице друго законово основание;
7. наблюдаваме транзакции, вкл. когато сме длъжни по закон събираме данни за произход на средства, с цел предотвратяване на престъпления, необичайно залагане, пране на пари и измама в съответствие с приложимата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
8. В други, не упоменати по-горе случай, когато това се наше законово задължение или е необходимо с цел защита на легитимен или обществен интерес.

С кого споделяме Вашите лични данни?


Ще използваме всички необходими мерки, за да се уверим, че предоставената ни от Вас информация се съхранява надеждно и сигурно.

Посочените по-горе данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (технически доставчици на ИТ услуги), нашите букмейкъри или търговски банки (когато това е необходимо за обработване на Вашите залози и изплащане на печалби), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме с която и да е друга компания за нейна собствена употреба, без предварително да Ви информираме и когато е нужно, да поискаме Вашето съгласие.

Моля имайте предвид, че сме задължени от Закона за хазарта на Република България да предадем Вашите данни незабавно след получаването им на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция по приходите, както и в последствие при постъпване на искане от страна на тези органи.

Моля имайте предвид, че сме задължени от приложимата нормативна уредба в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Република България да осигурим достъп до и да предоставяме при поискване Вашите данни на Държавната агенция по национална сигурност и съответните държавни и европейски органи по опазване на сигурността и обществения ред.

Моля имайте предвид, че сме задължени от приложимата нормативна уредба да разкриваме Вашите данни на държавни, административни и съдебни органи при поискване.

Ние ще предаваме Вашите данни на трета държава или на международна организация само при наличието на нормативно установено в законодателството на Република България и/или правото на ЕС наше задължение съобразно гаранциите, предвидени в тези нормативни документи и/или установени от компетентните надзорни органи или Европейската комисия.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?


„Еврофутбол“ ООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за минимално необходимия за тях срок.

Когато обработваме лични данни на основание Ваше съгласие (например за целите на директен маркетинг) и в случай че не е налице друго законно основание за обработка на тези данни, ние ще прекратим обработката на Вашите данни, ако решите да оттеглите даденото ни съгласие, може да използвате контактите дадени по-долу.

Ако вече не сте наш клиент, ние ще съхраняваме Вашите данни само за минималния период от време, необходим за защита на нашите интереси и права и в = съответствие с наложените ни законови и регулаторни задължения.
Моля имайте предвид, че сме задължени от Закона за хазарта на Република България да съхраняваме Вашите данни, свързани с предоставяните Ви от нас хазартни услуги, във вида, в който са създадени, за срок 5 години след изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, свързани с тези данни.

Телефонни Разговори

Телефонните обаждания към и от нашия отдел за връзка с клиентите се записват от съображения за сигурност, както и за да послужат за обучение и оценка на обслужването, което сте получили.

Записите се съхраняват за период от два месеца.

Какви са Вашите права?Достъп до Информация

Вие имате право на достъп до съхраняваната информация за Вас.

Вашето право на достъп може да се използва в съответствие със закона за Защита на Личните Данни в България и приложимото законодателство на ЕС в областта на личните данни.

Ние ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия, поискани от Вас, ние можем да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, за която ще бъдете уведомен предварително.

Ако Вие подадете искане с електронни средства, по възможност информацията ще се предостави в широко използвана електронна форма, освен ако Вие не сте поискали друго.

Моля имате предвид, че Вашето право на достъп не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.


Право на коригиране

Вие имате право да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате от нас да изтрием и/или заличим Вашите лични данни, ако са налице някои от следните обстоятелства:
a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
б) Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
в) Вие възразявате срещу обработването и не са налице законни основания за обработването, които да имат преимущество;
г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Ние ще изпълним Вашето искане в разумен срок и доколкото е допустимо по силата на действащи законови регулация.

Моля имайте предвид, че заличаване и/или изтриване на Вашите данни е невъзможно, когато:
а) Данните се събират и обработват за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
б) Когато са налице причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
в) Данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

1. Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:
a) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
в) Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) Вие сте възразили срещу обработването за периода на проверка проверка дали законните основания, посочени от нас имат преимущество пред интересите Ви.

2. Когато обработването е ограничено съгласно т.1 по-горе, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието Ви или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка.

3. Когато Вие сте изискали ограничаване на обработването съгласно т. 1 по-горе, ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

Други

Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакт.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените контакти по-долу.

Промени в нашата Политика

Всички промени, които правим в нашата Политика за в бъдеще, ще бъдат обявени на нашия интернет сайт своевременно и тези промени ще бъдат в сила от датата на публикуването им.

Ако извършим някакви материални или значителни промени в тази Политика, ние ще направим усилие да Ви информираме на имейл, съобщение на Сайта или други договорени начини за комуникация.


Ако желаете да упражните правата си, можете да ползвате формуляр, който създадохме за вас тук.

Връзка с нас


Централен офис
гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
Факс: 02/8189107
[email protected]

За връзка с Длъжностното лице за защита на данните
гр. София 1164, бул. Джеймс Баучер № 12
Тел.: 02/8189 115, 02/8189 126
[email protected]


Комисия за защита на личните данни
Контакти
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
GPS координати: N 42.668839 E 23.377495
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки