•   Общи правила 
 •   Попълване на талон 
 •   Видове залози 
 •   Суперджакпот 15 
 •   Джакпот 13 
 •   Екстра 10 
 •   Джакпот 11 
 • Еврофутбол - 100% адреналин

  ИГРИ : ОБЩИ ПРАВИЛА


  Има няколко основни правила, с които трябва да се запознаете, преди да изберете да залагате в игрите на Еврофутбол:

  • Участие в игрите

   За да се включи в игрите на Еврофутбол, участникът трябва да направи своите предвиждания, да заплати залога за тях и да получи квитанция за потвърждение на залог от централизираната компютърна система.
  • Програми и талони

    Печатните програми, талоните, и квитанцията за потвърждение на залога са безплатни.
  • Игра

   Играта "Еврофутбол” се провежда за предварително определен период – игра. В една игра могат да се включват една или повече предварителни програми.

   Периодът на провеждане на играта "Еврофутбол” е месечен - от 00:00 ч. на първо число до 24:00 ч. на последно число на съответния календарен месец.
  • Срещи и коефициенти в програмите

   Еврофутбол ООД си запазва правото да променя предварителните програми (коефициентите, минималното участие, зададените предимства в състезанието, в случай че има такива, както и всяка друга информация, която има отношение към залозите). Промените се отразяват в програмите, публикувани в интернет сайта на дружеството www.eurofootball.bg. В случай, че бъдат направени промени в предварителната програма, печалбите се изчисляват на база на програмата, валидна към момента на приемане на залога, която се съхранява в централизираната компютърна система. Всички коефициенти са валидни само за редовното игрално време, определено от организаторите на съответната срещата, освен ако не е посочено друго в правилата на конкретния вид залог. Еврофутбол ООД може да обяви приемане на залози в допълнителното игрално време (продълженията) и/или за излъчване на победител чрез дузпи, за което уведомява участниците в игрите. В тези случаи се обозначава за коя част от състезанието се предлагат съответните залози.

  • Предвиждания

   Колонката е съвкупност от предвиждания, които имат общ залог. В една колонка могат да бъдат комбинирани предвиждания от един и същ и/или различен тип. Системите за пълно комбиниране се разпадат на единични колонки в зависимост от конкретното условие на системата.

   Предвиждания от различен тип за една и съща среща или състезател не могат да бъдат включени в една колонка (например: краен изход и точен резултат).

   При една или повече грешки в предвижданията в колонка същата не печели.

   В една колонка могат да бъдат комбинирани залози на събития от различен тип. При комбиниране в една колонка на срещи или състезания с различни изисквания, минималният брой предвиждания в тази колонка се определя от срещата (състезанието) с най-високо изискване за минимален брой.

   Например: ако в една колонка са включени срещи с изискване 2 и 4, това означава, че в колонката трябва да има минимум 4 срещи.
   Тези изисквания се публикуват в програмата. Неспазването на тези правила ще доведе до неправилен залог, който системата няма да приеме.

  • Размер на залога

   Залогът на колонка се формира чрез маркиране на една или повече суми в поле "Залог на колонка в лева". Залогът на колонка е сбор от маркираните суми (например: ако са маркирани полета 0,20, 1 и 2, залогът на колонка е 3,20 лв.). Ако участникът желае да увеличи залога си, той може да маркира допълнителни суми или да маркира едно или повече от числата в поле "Множител". В този случай залогът на колонка е равен на произведението от сумата, формирана от поле "Залог на колонка в лева" и числата, маркирани в поле "Множител" (например: ако участникът е формирал залог на колонка 3,20 лв. и маркира в поле Множител 3 и 4, то залогът на колонка е 3,20х3х4=38,40 лв.). Залогът за талон се формира като се умножи залога на колонка по броя на колонките в талона.

   Минималният залог за един талон с предвиждания за спортни състезания е 1,00 лев.
   Минималният залог за един талон с предвиждания за гонки с кучета е 1.00 лев.
   Минималният залог за един талон с предвиждания за виртуален футбол е 1.00 лев.
   Минималният залог за един талон с предвиждания за конни надбягвания е 1,00 лев.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за спортни състезания е 3 800 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за гонки с кучета е 300 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за виртуален футбол е 1 000 лева.
   Максималният допустим залог за един талон с предвиждания за конни надбягвания е 1 000 лева.

   Еврофутбол ООД може да определя различни максимални залози за всеки талон, в зависимост от комбинацията, включена в него.
  • Коефициент 1

   Еврофутбол ООД може да обяви за познати с коефициент "1" или да вземе друго решение за резултатите от състезания, които са с променено място на провеждане, със служебен резултат, неиграни, отложении, прекъснати, започнали преди обявения от Еврофутбол краен срок за приемане на залози, а така също и при възникване на други специфични обстоятелства, влияещи на резултатите от състезанията. Еврофутбол обявява своето решение своевременно на участниците.

   При прекъсване или отлагане на срещата се процедира по следния начин:
      - ако срещата бъде доиграна/изиграна в рамките на 36 часа - при определяне на печалбите се взима предвид крайния резултат от срещата;
      - ако срещата не бъде изиграна в рамките на 36 часа - всички резултати от нея се определят за познати с коефициент "1".

   При възникване на специални обстоятелства, по своя преценка Еврофутбол ООД има право за определен изход, резултат, състезание, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент "1", да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при осъществяване на залозите.

    

   Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програмата и др.

  • Процедура на залог

   Терминалът приема само коректно попълнени и навреме подадени талони!

   След като участникът попълни и предаде на букмейкъра талона(ите) си, букмейкърът информира участника за общата сума на залога. Ако участникът е съгласен със сумата и я заплати, залогът му се валидира и същият получава квитанция за потвърждение на залога. Участникът е длъжен да провери нейното съдържание. Залози се анулират до 6 минути след приемането им, но не по-късно от началото на първата среща (състезание), включена в предвиждането. Залог може да бъде анулиран само от терминала, чрез който е приет. Основният документ в тази процедура е квитанцията за потвърждение на залога. Само срещу представянето й в който и да е пункт на Еврофутбол участникът може да получи печалбата си.
  • Печалби

   Печалбата за една колонка се формира, като се умножи произведението на съответните печеливши коефициенти по залога на колонката.

   Максималната печалба от един талон е 1 000 000 лева.

   Печалбите в размер до 3800 лв. вкл. се изплащат във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане.
    

   Печалби в размер над 3800 лв. се изплащат от първия следващ работен ден след получаването на резултатите от всички състезания, включени във Вашето предвиждане, след издаване на искане за изплащане на голяма печалба. Искането за изплащане на голяма печалба се издава във всеки букмейкърски пункт и в централния офис на Еврофутбол ООД.
    

   Печалби в размер над 3800 лв. и под 25 000 лв. се изплащат в банка, определена от Еврофутбол ООД срещу представяне на искане за изплащане на голяма печалба.
    

   Печалби в размер 25 000 лв. и повече се изплащат в централния офис на Еврофутбол ООД срещу представяне на печелившата квитанция за залог или искане за изплащане на голяма печалба.
    

   Ако участникът желае да му бъде издаден счетоводен документ, трябва да получи печалбата си лично в Централния офис на Еврофутбол ООД. Адресът е: гр. София, бул. "Джеймс Баучер" № 12

   Печалби се изплащат само срещу представяне на оригинална квитанция за потвърждение на залога, издадена от централизираната компютърна система.

   Печалби се изплащат в срок до 60 дни, считано от следващия ден на провеждане на тиража, по време на който са определени.

   В случай, че участник не е съгласен с определената му печалба, той може да подаде рекламация в централния офис на Еврофутбол ООД. Рекламации се подават в срока за изплащане на печалби.

   Рекламации се приемат само в централния офис на Еврофутбол ООД - лично или по пощата, срещу оригинална квитанция за потвърждение на залог и собственоръчно попълнено от участника рекламационно писмо по образец.

  • Бонуси

   Еврофутбол ще предостави допълнителни печалби (бонуси) на участниците, заложили на предварително определени видове залози от дадени срещи.

   Бонусите са валидни само за залозите, приети в определен от Еврофутбол период от време.

   Видовете залози и срещите, за които ще бъдат предоставяни бонуси, се публикуват в интернет сайта на дружеството.

   Бонусите се определят в зависимост от броя на предвидените от участника видове залози.

   Размерът на бонусите се начислява по следната таблица:

    

   Активни от 19.02.2013 г.

    

   Брой бонус залози в една колонка Размер на бонуса
    1 0
    2 0
    3 10% от печалбата
    4 20% от печалбата
    5 25% от печалбата
    6 35% от печалбата
    7 45% от печалбата
    8 55% от печалбата
    9  65% от печалбата 
    10  75% от печалбата 
    11  85% от печалбата 
    12 95% от печалбата
    13  105% от печалбата 
    14  115% от печалбата 
    15  125% от печалбата 
    16  135% от печалбата 
    17  145% от печалбата 
    18  155% от печалбата 
    19 165% от печалбата
    20 или повече 185% от печалбата


   При определяне на размера на бонуса, се взима предвид само броя на залозите, за които се полага бонус.

   Например: Ако участникът направи предвиждане на 10 вида залог, като 6 от тях са бонус залози и познае всички 10 срещи, бонусът му ще бъде 35% (за 6 познати бонус залози).

   Във формиране на размера на бонуса участват само бонус залози с коефициент 1,20 или повече. В случай, че един или повече бонус залози са с коефициент под 1,20, размерът на бонуса се определя на база останалите бонус залози в колонката с коефициент, по-голям от 1,20.

   В случай, че един или повече бонус залози бъдат определени за познати с коефициент "1", размерът на бонуса се определя на база останалите бонус залози в колоката с коефициент, различен от "1".

   Максималният размер на бонуса за талон е 10 000 лева.

   Еврофутбол ООД има право да определя повече от един бонуси. Номерът на бонуса, видовете залози и срещите, които са включени в съответния бонус, както и периода от време, в който трябва да бъде приет залога, за да се включи в бонуса, се обявяват в интернет сайта на дружеството.

  Изтегли "Общи правила"
  Изтегли "Указания за залагане"
  ©2007-2020 г. Еврофутбол ООД. Всички права запазени!  Държавна комисия по хазарта Политика за личните данни Управление на бисквитки